خیــــــال خــــــام
بهترین شعرهایی که خواندم 


عضویت در خبرنامه وبلاگجستجو
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

برچسب‌ها
دل (175)
دست (95)
عشق (82)
چشم (79)
دوست (76)
شب (74)
روز (70)
آب (58)
دریا (58)
باد (55)
گل (50)
خواب (50)
آغوش (50)
درخت (46)
خیال (46)
یاد (43)
آدم (43)
راه (42)
خدا (40)
عاشق (39)
بوسه (39)
سر (39)
غم (38)
نگاه (37)
آتش (37)
بهار (36)
درد (35)
دور (34)
شعر (30)
خانه (29)
تنها (29)
قلب (29)
جان (29)
زخم (28)
پا (27)
زمین (27)
دنیا (26)
سال (26)
تن (25)
برگ (24)
هوا (24)
مرگ (24)
لب (24)
ماه (23)
سنگ (23)
سینه (22)
سایه (22)
گم (22)
آینه (21)
صدا (21)
خاک (21)
ابر (21)
سفر (20)
امید (20)
زیبا (19)
حرف (19)
قفس (18)
ترس (18)
اشک (18)
جهان (18)
بال (18)
کوه (18)
ماهی (17)
شمع (17)
آرزو (16)
مو (16)
گریه (16)
شانه (16)
نفس (16)
شهر (16)
رود (16)
آرام (15)
سیاه (15)
برف (14)
صبح (14)
مرد (13)
عمر (13)
ساعت (13)
عطر (13)
خسته (13)
نام (13)
لینک دوستان
پاییز پنجره ای ست

که از اتاق من

به هوای تو باز می شود . . .

 

شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: پاییز , پنجره , اتاق , هوا


[ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ] [ 22:50 ] [ خیــال خــام ]
از خانه‏ ای که نساختیم

ویرانه‏ ای باقی‏ست،

که دیوار ندارد که عکس تو را . . .

 

دنبال خودت نگرد!

تو با منی زیر آوار . . .

 

شاعر: کامران رسول زاده

از مجموعه "فکر کنم باران دیشب مرا شسته/امروز «تو» ام"


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: خانه , ویرانه , عکس , آوار


[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ 15:23 ] [ خیــال خــام ]
غربت از آدم، مرد می سازد!

 

مرد غریبه ای

که آرام آرام

با غربت خودش می سازد . . .

 

شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: آدم , مرد , غریب , غربت , آرام


[ شنبه چهارم مرداد 1393 ] [ 22:8 ] [ خیــال خــام ]
بزنم به تخته،

به خودت رسیده ای در این شعر

که حتی گل انداخته دست هام،

از نوشتنت!

 

پس من چرا

به تو نمی رسم . . .

 

شاعر: کامران رسول زاده

از مجموعه "فکر کنم بارانِ دیشب مرا شسته، امروز تو ام"

 

+ خیـــال نوشت: چاپ پنجم مجموعه شعر "فکر کنم بارانِ دیشب مرا شسته، امروز تو ام" در 152 صفحه با قیمت 6200 تومان توسط انتشارات مروارید منتشر شده است.


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: شعر , گل , دست , تخته


[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 15:22 ] [ خیــال خــام ]
تاثیر پروانه‏ ای حضور تو در شب‏ هام،

همین شمعی‏ ست که دارم می سوزد،

همین عمری ست که دارم از دست می رود،

همین بوی گل که دارم مست می کند!


من از حضور تو در شب‏ هام،

پروانه‏ ام . . .


شاعر: کامران رسول زاده

از مجموعه "فکر کنم باران دیشب مرا شسته، امروز تو ام"


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: پروانه , شب , شمع , گل , مست


[ شنبه بیستم اردیبهشت 1393 ] [ 22:47 ] [ خیــال خــام ]
جــزيــره، منــم اينجــا؛

نــه ايــن خــاک و خيــابــان هــا

کــه دور مــي زننــد،

حــوالي دريــا را!


اينجــا جــزيــره منــم

کــه دريــا،

از اعمــاق دلــم شــور مي زنــد . . .


شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: جزیره , خاک , دریا , دل , خیابان


[ یکشنبه سوم آذر 1392 ] [ 23:35 ] [ خیــال خــام ]
آسمــان کــه نشــد؛

چــرا درخــت نبــاشــم،

وقتــی تــو، در مــن،

اینهمــه پــرنــده ای؟!


ذهنــم،

پــر از لانــه هــایــی اســت

کــه بــرای تــو ســاختــه ام . . .


شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: آسمان , درخت , پرنده , ذهن , لانه


[ دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 ] [ 23:19 ] [ خیــال خــام ]
کجــای بــازی مــا، اشتبــاه بــود

کــه تــو هــم ‏بــازی مــن نیستــی

و مــن هنــوز،

گــرگــم بــه هــوای تــو . . .


شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: بازی , گرگ , هوا , اشتباه


[ دوشنبه ششم خرداد 1392 ] [ 22:9 ] [ خیــال خــام ]
بــه شــاخ و بــرگــم اعتمــاد نکــن،

تکيــه بــر هيــچ مــي زنــي!


مــن،

درخــت خــوش بــاوري کــه بــه بهــار دل بستــه بــودم،

امــا

بــه مــوريــانــه هــا، بــاختــم . . .


شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: برگ , درخت , تکیه , بهار , دل , شاخ , اعتماد , هیچ , باور , مویانه


[ چهارشنبه هفدهم آبان 1391 ] [ 23:20 ] [ خیــال خــام ]
نيستــي کــه بــريــزمــت روي عميــق تــريــن زخمــم!

نيستــي کــه نميــرم،

نيستــي!


از اينهمــه زخمهــاي خــالــي نــه،

از اينهمــه کــه نيستــي،

مُــردم . . .


شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: زخم , عمیق , خالی


[ یکشنبه نوزدهم شهریور 1391 ] [ 23:8 ] [ خیــال خــام ]
دارم به اجــزای تشکیــل دهنــده‌ام،

تجــزیــه مــی‌شــوم!


آب،

بــاد،

خــاک

و ایــن آتــش

کــه تــو بــه جــانــم انــداختــه‌ای . . .


شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: اجزا , تجزیه , آب , باد , خاک , آتش , جان


[ سه شنبه بیستم تیر 1391 ] [ 22:16 ] [ خیــال خــام ]
تــو چنــان زيبــا شــده اي ميــان شعــرهــایــم،

کــه گمــان نکنــم خــودت هــم بــدانــي

ايــن کــه داري مــي خــوانيــش،

خــودِ تــويــي . . .


شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: زیبا , شعر , گمان


[ یکشنبه بیست و هفتم فروردین 1391 ] [ 22:46 ] [ خیــال خــام ]
جهــان چيــزي شبيــه مــوهــاي تــوســت!

سيــاه و ســرکــش و پيچيــده!


خيــال کــن چــه بــي بختــم مــن،

کــه بــه نسيــمي حتــي،

جهــانــم آشــوب مــي شــود . . . 


شاعر: کامران رسول زاده

از مجموعه "فکر کنم باران دیشب مرا شسته، امروز «تو» ام"


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: جهان , مو , سیاه , خیـــال , نسیم


[ پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 ] [ 22:46 ] [ خیــال خــام ]
تمــام شعــرهــاي عــاشقــانــه جهــان

شبيــه تــوانــد!

تــو امــا،

پشــت استعــاره اي ايستــاده اي

کــه بــه ذهــن هيــچ شــاعــري

نخــواهــد رسيــد . . .


شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: شعر , عاشقانه , ذهن , شاعر , استعاره


[ چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390 ] [ 23:46 ] [ خیــال خــام ]
ايــن زخــم روي سينــه ام

از کــدام نَبــرد بــاز مــانــده؟!


تــو کــه بستــه بــودي

بــه تمــام زخــم هــایــم،

خــودت را . . .


شاعر: کامران رسول زاده


موضوعات مرتبط: کامران رسول زاده
برچسب‌ها: زخم , سینه , نبرد


[ سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 ] [ 22:9 ] [ خیــال خــام ]فريدون مشيري مهدي اخوان ثالث قيصر امين پور مهديه لطيفي کيکاووس ياکيده مارگوت بيکل
دکتر علي شريعتي گروس عبدالملکيان رضا کاظمي سينا به منش رسول يونان سيد علي صالحي
شمس لنگرودي محمد سلماني شهاب مقربين فروغ فرخزاد احمد شاملو حميد مصدق
هوشنگ ابتهاج نادر ابراهيمي محمدرضا شفيعي کدکني محمدرضا عبدالملکيان محمدعلي بهمني صادق هدايت
سارا محمدي اردهالي جليل صفربيگي کيوان مهرگان سجاد گودرزي شاپور جورکش حسين پناهي
بيژن جلالي فدريکو گارسيا لورکا سيد علي ميرافضلي حافظ موسوي ميلاد تهراني يغما گلرويي
حسين منزوي صمصام کشفي آرش پورعليزاده عباس معروفي نزار قباني پژمان الماسي نيا
عباس صفاري واهه آرمن کامران رسول زاده اورهان ولي عرفان نظر آهاري مهران پيرستاني
عمران صلاحي ناظم حکمت سيد مهدي موسوي کمال شفيعي مينو نصرت عليرضا روشن
نصرت رحماني مژگان عباسلو منيره حسيني روزبه سوهاني رابيندرانات تاگور عباس حسين نژاد
کاوه گوهرين سهيل محمودي حامد عسکري علي محمد مودب الياس علوي عليرضا بديع
ايرج تمجيدي ياور مهدي پور جبران خليل جبران بهرنگ قاسمي محمدمسعود کرمي ندا پيرستاني
ناصر رعيت نواز فاضل نظري اردلان سرفراز سهراب سپهري غلامرضا بروسان آنا آخماتووا
غادة السمان شل سيلور استاين مريم هوله مصطفي مستور منوچهر آتشي عباس کيارستمي
رويا زرين ليلا کردبچه سعدي رضا براهني علي معلم وصال شيرازي
ايرج زبردست فاطمه حق ورديان سيد محمد مرکبيان اصغر معاذي خاقاني سلمان ساوجي
عبدالصابر کاکايي رهي معيري فروغي بسطامي مولوي سيف فرغاني حافظ
کامران فريدي ابوسعيد ابوالخير شهريار سعيد بيابانکي محمدرضا لطفي مهرداد فلاح
يدالله رويايي ماياکوفسکي اهورا ايمان احمدرضا احمدي ملک الشعراي بهار سلمان هراتي
نجمه زارع روزبه بماني وحشي بافقي سيمين بهبهاني صائب تبريزي اکبر اکسیر
علی شفاعت پناهی یدالله گودرزی سعاد الصباح شهیار قنبری مهدی مظفری ساوجی سیاوش کسرایی
سید حمیدرضا برقعی شیرکو بی‌کس خسرو گلسرخی پابلو نرودا ریچارد براتیگان مهری رحمانی
افشین یدالهی محمدحسین بهرامیان ناصر حامدی ایرج جنتی عطایی آرش شفاعی عبدالجبار کاکایی
بابک صحرایی حسین صفا منصور اوجی الهام اسلامی مهدی فرجی بهرام بیضایی
ویکتور هوگو نیما یوشیج کریستین بوبن مهدی سهیلی نادر نادرپور صبا کاظمیان
فریدون فروغی بهومیل هرابال علیشاه مولوی حامد رحمتی پرویز ناتل خانلری حامد ابراهیم پور
محمود درویش ایلهان برک یاسر قنبرلو زانیار برور سیمین دانشور جویا معروفی
سید مهدی شجاعی مهرزاد امیرخانی رضا چایچی آلبر کامو نیلوفر لاری پور آنا گاوالدا
افشین صالحی سیروس نوذری بیژن نجدی گابریل گارسیا مارکز سیروس جمالی علیرضا قزوه
امیلی دیکنسون آنتوان دوسنت اگزوپری ویسلاوا شیمبورسکا جمال ثريا مجتبی کاشانی مرام‌ المصری
یانیس ریتسوس اریش فرید
درباره وبلاگ

رهــايــم كــن
تنــها
بــا همــين خيــال خــام
كــنــار رويــاي بــودنــت . .
مي خــواهــم
بــه حــال خــودم بــاشــم . . .

بــا خيــالــت همــيشــه
خــنــده هســت
بــوســه هســت
شــادي هســت

انــگــار همــه چيــز
بــوي خــوشبــختي میــدهــد . . .

دلــخــوشي هــايــم كــوچــك
و دلــم قــانــع اســت . . .

از روزي كــه خيــالــت اينــجاســت
آينــه را هــم پــاك نكــردم
مبــادا
چشــم در چشــم ِ حقيقت شــوم

اصــلا
حــقيــقت بــاشد سهــم تــو
خيـــال خـــام بــراي مــن
فــقــط
رهــايــم كــن . . .

شاعر: گیلدا ایازی
موضوعات مطالب
امکانات وب